zaktualizowano 03.11.2020

Polityka Prywatności 

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie internetowym REDNET Property Group – www.rednetproperty.com  ("Polityka prywatności")

I. Cel Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies w Serwisie

Celem Polityki prywatności jest określenie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu.

Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane o lokalizacji, dane kontaktowe, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Pojęcia niezdefiniowane w niniejszej Polityce prywatności, posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie.

II. Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest REDNET PROPERTY GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-247) przy ul. Marcina Flisa 4, zarejestrowana pod numerem KRS 0000043992, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6321799435, REGON 276944454, kapitał zakładowy: 39.000,00 zł; („Administrator” lub „RPG”).

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres wskazany powyżej lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod@redproperty.com

Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.


III. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania

RPG przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących sytuacjach i celach:

1) Bieżąca obsługa Użytkowników.

Przetwarzanie danych osobowych jest wymagane w celu bieżącej obsługi Użytkowników Serwisu, w tym w szczególności udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące oferty RPG. Sytuacja taka występuje, w szczególności: gdy Użytkownik wysyła wiadomość e-mail lub kontaktuje się telefonicznie z RPG, w tym w związku z reklamacjami dotyczącymi funkcjonowania strony www.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla komunikacji z RPG.
Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub realizacji prośby objętej wiadomością. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6 ust. 1 lit. f RODO] polegający na obsłudze klientów lub potencjalnych klientów.

W tym przypadku dane osobowe przetwarzane są także dla realizacji celów wtórnych Administratora w postaci:

 dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora - [art. 6 ust. 1 lit. f RODO];

 w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów - [art. 6 ust. 1 lit. f RODO].

2) Marketing RPG

Jeżeli Użytkownik korzystający z formularza kontaktowego, chciałby otrzymać w przyszłości informacje marketingowe o ofercie RPG, może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez RPG danych osobowych w celach marketingowych RPG - w zakresie wskazanym w treści zgody.

Przetwarzanie danych przez Administratora w tym przypadku następuje w oparciu o zgodę [art. 6 ust. 1 lit. a RODO], a w zakresie profilowania, w tym opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6 ust. 1 lit. f RODO], w postaci wspierania sprzedaży usług RPG.

Podanie danych dla celów marketingowych oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne – nie wpływa na możliwość otrzymania odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym – przy czym jest konieczne dla otrzymania treści marketingowych. Zgoda może zostać w każdym czasie odwołana, zaś w odniesieniu do profilowania możliwe jest wyrażenie sprzeciwu.

Aby otrzymywać informacje marketingowe z wykorzystaniem środków i urządzeń komunikacji elektronicznej lub telefonicznej wymagane jest dodatkowo wyrażenie przez Użytkownika zgody na wykorzystanie jednego lub obu z tych kanałów.  

Marketing internetowy

Administrator przetwarza także dane osobowe Użytkownika pozyskane w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu, w szczególności dane gromadzone z wykorzystaniem plików cookies lub innych zbliżonych narzędzi, w celu kierowania do Użytkownika reklam po opuszczeniu przez niego Serwisu. Dane osobowe Użytkownika mogą być objęte profilowaniem,  w tym opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Podanie danych dla celów marketingowych oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora [art. 6 ust. 1 lit. f RODO] w postaci wspierania sprzedaży i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie cookies umożliwiających te działania zgodnie z polityką plików cookies opisaną w sekcji XII Polityki prywatności.

3) Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu

Administrator przetwarza także dane Użytkowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu.

W tym przypadku Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników: dane odkładające się w logach systemowych w postaci: IP komputera, odczytany adres URL.

Podanie danych jest niezbędne dla korzystania z Serwisu.

Przetwarzanie danych przez Administratora w tym przypadku następuje w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6 ust. 1 lit. f RODO] w postaci zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu.

4) Korzystanie z Serwisu

W celu zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu, w szczególności w zakresie udostępniania Użytkownikowi możliwości przeglądania, odtwarzania i odczytywania przez Użytkownika informacji i materiałów udostępnionych w ramach Serwisu, jak i rozwoju funkcjonalności Serwisu, Administrator przetwarzania dane odkładające się w logach systemowych w postaci: IP komputera, odczytany adres URL.

Przetwarzanie danych przez Administratora jest w tym przypadku niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest Użytkownik [art. 6 ust. 1 lit. b RODO].

5) Obsługa spraw związanych z realizacją praw osób, których dane dotyczą

Administrator przetwarza także dane osobowe w związku z obsługą spraw związanych z realizacją praw osób, których dane dotyczą, które to prawa określają przepisy RODO. W takim przypadku Administrator przetwarza:

a) dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby zgłaszającej wniosek, np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres,

b) identyfikator sprawy w wewnętrznym systemie Administratora oraz dane opisujące przedmiot wniosku lub skargi,

c) dane opisujące sposób realizacji sprawy, w tym korespondencja z osobą, której te dane dotyczą.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zrealizowania praw.

Dane przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności art. 12-22 RODO [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO].

W tym przypadku dane osobowe przetwarzane są także dla realizacji celu wtórnego Administratora tj. w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów - [art. 6 ust. 1 lit. f RODO].

6) Analiza sposobu korzystania z Serwisu oraz tworzenie statystyk

Administrator przetwarza także dane Użytkowników w celu analizowania sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu oraz tworzenia statystyk korzystania z Serwisu.

W tym przypadku Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników: lokalizacja, preferencje. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora [art. 6 ust. 1 lit. f RODO] w postaci wspierania sprzedaży i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie cookies analitycznych zgodnie z polityką plików cookies opisaną w sekcji XI Polityki prywatności.

W tym przypadku dane osobowe przetwarzane są także dla realizacji celu wtórnego Administratora tj. w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów - [art. 6 ust. 1 lit. f RODO], np. w przypadku konieczności wykazania faktu wyrażenia przez Użytkownika zgody na stosowanie plików cookies.

7) Przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego

Administrator może przetwarzać dane także w związku z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego  na określone stanowisko oraz dla ewentualnych rekrutacji przyszłych, za odrębną zgodą kandydata.  

Proces rekrutacyjny może być też prowadzony z wykorzystaniem Serwisu przez inną spółkę z grupy redNet tj. redNet 24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, redNet Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Tabela Ofert Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, redNet Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w takiej sytuacji informacja o tym zamieszczona jest w ogłoszeniu rekrutacyjnym oraz formularzu rekrutacyjnym.

W ramach procesu rekrutacyjnego przetwarzane są dane podane przez Użytkownika w formularzu rekrutacyjnym tj. imię, nazwisko, dane kontaktowe oraz dane podane w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zrealizowania procesu rekrutacyjnego.

Dane osobowe kandydatów do zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę, przy czym:

a) w odniesieniu do Danych podstawowych tj. imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie następuje w ramach obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;

b) w odniesieniu do Danych dodatkowych tj. innych danych niż wskazane w lit. a)  oraz w przypadku wyrażenia woli udziału w kolejnych procesach rekrutacyjnych odbywających się w ciągu 3 lat od momentu rozpoczęcia (ogłoszenia) bieżącej rekrutacji, podstawę prawną przetwarzania stanowi Pana/Pani zgoda - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane osobowe kandydatów do zatrudnienia w oparciu o umowę inna niż umowa o pracę (np. B2B) będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę, na podstawie zgody wyrażonej poprzez przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego wraz z dokumentami dodatkowymi -  podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane mogą być także przetwarzane dla celów rekrutacji przyszłych w przypadku wyrażenia przez kandydata odrębnej zgody na ich przetwarzanie dla celów kolejnych procesów rekrutacyjnych odbywających się w ciągu 3 lat od momentu rozpoczęcia (ogłoszenia) bieżącej rekrutacji, podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Nadto, dane będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów, w szczególności w celu wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów RODO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.

IV. Okres przechowywania danych osobowych

RPG nie przechowuje danych osobowych Użytkownika dłużej niż to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone. Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania, w szczególności:

1) W przypadku przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na pytania

Użytkowników zgłoszone za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub innych środków komunikacji dane będą przetwarzanie przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie, a następnie:

a. w przypadku zawarcia umowy lub umów z RPG – przez okres wskazany w klauzuli informacyjnej towarzyszącej tej umowie/umowom;

b. w przypadku braku ponownego kontaktu dane zostaną usunięte – w zależności od przedmiotu kontaktu – po 2 lata od ostatniego kontaktu lub po upływie terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń (zasadniczo po upływie 2 lat na koniec roku kalendarzowego).

2) W przypadku przetwarzania danych zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu oraz zapobiegania oszustwom, dane będą przetwarzane 2 lata od chwili ich zebrania.

3) W przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną - dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4) W przypadku przetwarzania danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane będą przetwarzane maksymalnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5) Dane osobowe, przetwarzane w celu wykazania i realizacji ciążących na RPG obowiązków, w szczególności wynikających z przepisów RODO, będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków i wykazania, iż ciążące na RPG obowiązki zostały zrealizowane.

6) W przypadku przetwarzania danych w celach analitycznych i statystycznych maksymalnie przez okres 2 lat od otrzymania danych.

7) W przypadku przetwarzania danych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji dane będą przetwarzane przez:

a) w przypadku danych zbieranych w celu realizacji procesu rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a następnie maksymalnie przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji,

b) dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 3 lat od momentu rozpoczęcia (ogłoszenia) bieżącej rekrutacji.

W razie cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania w oparciu o zgodę - dane te zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że będzie istniała inna podstawa dla ich przetwarzania.

Dane przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji oraz w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów, w szczególności w celu wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów RODO będą przetwarzane maksymalnie przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której Użytkownik brał udział.

V. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe

W granicach określonych przepisami prawa RPG może przekazywać dane osobowe

Użytkowników także następującym podmiotom:

a) organom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych Użytkownika na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

b) podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym Administratorowi systemy teleinformatyczne;

c) podmiotom świadczącym usługi dostawy i utrzymania oprogramowania, służącego do obsługi Serwisu;

d) podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie;

e) podmiotom realizującym na rzecz Administratora obsługę z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa systemów IT;

f) podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi księgowe, firmom doradczym, podmiotom świadczącym usługi w ramach likwidacji szkód, z którymi współpracuje Administrator;

g) pracownikom oraz współpracownikom Administratora oraz pracownikom oraz współpracownikom ww. podmiotów.

h) Rednet 24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rednet Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Tabela Ofert Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rednet Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - w przypadku prowadzenia przez te podmioty rekrutacji z wykorzystaniem Serwisu.

VI. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu

Informujemy, iż jeżeli nie wskazano inaczej w niniejszej Polityce prywatności lub w klauzuli informacyjnej dotyczącej danego przetwarzania, może dochodzić do zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych, w tym profilowania, jedynie w związku korzystaniem przez nas z plików cookies lub zbliżonych narzędzi podmiotów trzecich.

VII. Czy dane są przekazywane do krajów spoza EOG?

W związku z korzystaniem z Serwisu dochodzić może do przekazania danych osobowych

Użytkownika poza EOG w związku z wykorzystaniem w Serwisie narzędzi Google w szczególności przekazanie takie następować może do Stanów Zjednoczonych.

RPG implementując w serwisie narzędzia lub korzystając z usług dostawców zawsze upewnia się, że ewentualne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub odbiorcy w takim państwie gwarantuje niezbędny odpowiedni poziom ochrony danych, w szczególności poprzez:

a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,

b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,

c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Kryteria takie spełnione są dla ww. narzędzi. Użytkownik ma możliwość uzyskania kopii tych danych.

VIII. Prawa Użytkownika

Zgodnie z RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

1) prawo dostępu do przetwarzanych danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do uzyskania od Administratora informacji o przetwarzaniu danych osobowych – w tym o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, podstawie prawnej przetwarzania, planowanym okresie przetwarzania oraz o odbiorcach, którym dane są ujawniane – a także do uzyskania kopii danych osobowych, które są przez administratora danych przetwarzane,

2) prawo do sprostowania danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócenia się do Administratora z wnioskiem o sprostowanie nieprawidłowych lub uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, które tej osoby dotyczą,

3) prawo do usunięcia danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od Administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane lub gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę będącą jedyną podstawą prawną przetwarzania (nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody),

4) prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócenia się do Administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania, w przypadku, gdy:

 istnieje prawdopodobieństwo nieprawidłowości danych osobowych (do czasu sprawdzenia przez Administratora danych ich prawidłowości),

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

 ustał cel przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania.

5) prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą – i której dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody osoby lub zawartej umowy – ma prawo żądać od Administratora udostępnienia (w powszechnie używanym formacie pozwalającym na odczyt) danych przez siebie dostarczonych lub przesłania ich do innego administratora (jeżeli istnieją w tym zakresie techniczne możliwości),

6) prawo do cofnięcia zgody – jeżeli przetwarzanie realizowane jest w oparciu o zgodę, zgoda może być w każdym czasie cofnięta przez osobę, której dane dotyczą (nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody),

7) prawo do sprzeciwu – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych, które odbywa się w oparciu o usprawiedliwiony cel administratora danych (sprzeciw powinien zawierać uzasadnienie), chyba że Administrator danych wykaże istnienie nadrzędnych podstaw do przetwarzania, w przypadku jednak, gdy sprzeciw dotyczy przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania brak jest konieczności uzasadniania sprzeciwu, Administrator musi zastosować się do sprzeciwu.

IX. Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:

1) w formie pisemnej na adres Administratora: Marcina Flisa 4, 02-247 Warszawa, z dopiskiem „Dane Osobowe”; lub

2) w formie e-mail na adres Inspektora Ochrony Danych: iod@redproperty.com

X. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XI. Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii wykorzystywanych w Serwisie

Informacje ogólne o cookies i innych podobnych technologiach

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług na najwyższym poziomie Serwis wykorzystuje tzw. cookies.  

Cookies są to małe pliki tekstowe zawierające dane zapisywane w momencie odwiedzenia strony internetowej, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników (np. komputerach), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

Cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, okres aktywności, wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową, oraz inne potrzebne dane. Za ich pośrednictwem nie otrzymujemy jednak bezpośredniej informacji o tożsamości Użytkownika.

W jakim celu korzystamy z cookies i na jakiej podstawie prawnej?

Na stronach internetowych RPG wykorzystywane są następujące pliki cookies oraz inne podobne technologie:

Niezbędne cookies wykorzystujemy w celu zapisania informacji o tym czy Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie oraz dla jakich celów.

Analityczne cookies wykorzystujemy w celu optymalizacji i ulepszania Serwisu a także prowadzenia statystycznej analizy korzystania z Serwisu.

Marketingowe (reklamowe) cookies wykorzystujemy w celu dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych w Serwisie, jak i w sieciach reklamowych partnerów, do potrzeb i upodobań Użytkowników.

Niezbędne cookies wykorzystywane są w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów RPG jakimi są zapisanie informacji o tym czy Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie oraz dla jakich celów (podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera f RODO).

W przypadku analitycznych oraz marketingowych cookies, Użytkownik przed wejściem do Serwisu jest pytany o zgodę na ich wykorzystanie.  W związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą na cookies oraz inne podobne technologie (tzw. zgodą na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym) Administrator przetwarza informacje dotyczące Użytkownika w oparciu o prawnie uzasadniony interes RPG lub strony trzeciej wynikający z udzielonej przez Użytkownika przed wejściem do Serwisu zgody na cookies oraz inne podobne technologie (podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera f) RODO).

Jak długo działają cookies?

Każdy plik cookie posiada okres aktywności, po upływie którego wygasa, chyba że wcześniej Użytkownik go usunie. Okres aktywności zależy od rodzaju danego cookie i jego funkcji. Niektóre cookies są aktywne tylko przez czas wizyty Użytkownika w serwisie, a inne dłużej (np. kilka dni, miesięcy, a nawet lat). Szczegółowe informacje o okresie aktywności cookies znajdziesz w tabelach poniżej.

Cookies własne i podmiotów trzecich

Pliki cookies mogą być ustawiane przez nasz Serwis lub przez podmioty trzecie (tzw. cookies podmiotów trzecich).

Cookies podmiotów trzecich – ten typ plików cookies jest tworzony przez zaufane firmy zewnętrzne, z których usług korzystamy tj.:

Szczegółowe rodzaje plików cookie wykorzystywanych w Serwisie:

Nazwa cookie/narzędzia
Rodzaj cookie
Stały czy sesyjny oraz okres przechowywania cookie
Zastosowanie
Dostęp do cookie przez podmiot trzeci
_ga
Analityczny
Stały; 2 lata
Plik Google Analytics: wykorzystywany do rozróżniania users i sesji
Tak –  Google Ireland Limited
___gclid
Analityczny
Generowany po każdym kliknięciu Google Ads
Google Ads: wykorzystywany do identyfikacji kliknięć z kampanii
Tak –  Google Ireland Limited
_gid
Analityczny
Stały; 1 dzień
Google Analytics: wykorzystywany do rozróżniania users i sesji
Tak –  Google Ireland Limited
_gcl_aw
Marketingowy
Stały, 3 miesiace
Używany do śledzenia konwersji i remarketingu Google Ads
Tak –  Google Ireland Limited
_gcl_dc
Marketingowy
Stały, 3 miesiace
Używany do śledzenia konwersji i remarketingu Google Ads
Tak –  Google Ireland Limited

Pliki cookies i inne podobne technologie podmiotów trzecich

Pliki cookies i inne podobne technologie mogą być ustawiane przez Serwis lub przez podmioty trzecie (tzw. cookies podmiotów trzecich) - zaufane firmy zewnętrzne, z których usług korzystamy tj:

Google: Analytics i Google Ads

A. Google Analytics

Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych firmy Google w celach analitycznych i statystycznych. Dane opracowane statystycznie są usuwane w Google Analytics maksymalnie po 50 miesiącach. Przez okres 50 miesięcy Google Analytics przechowuje dane o użytkownikach i zdarzeniach wykonanych na stronie internetowej.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają analizę korzystania z Serwisu. Informacje generowane przez pliki cookies na temat Twojego korzystania z Serwisu są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państw Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google. Google wykorzysta te informacje do oceny Twojego korzystania z Serwisu, sporządzania raportów dotyczących aktywności w Serwisie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w Serwisie.

Więcej informacji na temat warunków korzystania oraz ochrony danych znajdziesz pod adresem: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub: https://policies.google.com/?hl=pl.

Jeżeli Użytkownik chce wyłączyć możliwości wykorzystywania jego danych w Google Analytics, możliwym jest zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics w witrynach, które używają obsługiwanych wersji kodu JavaScript Google Analytics (analytics.js, gtag.js). Dodatek można pobrać pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

B. Google Ads

Remarketing Google Ads

RPG korzysta także z funkcji remarketingu Google, która umożliwia prezentowanie w sieci reklamowej Google reklam opartych na zainteresowaniach Użytkownika. W tym celu analizowana jest interakcja użytkowników z treścią Serwisu, np. które obszary zainteresowały Użytkownika. Dla zrealizowania tych działań na urządzeniu Użytkownika zapisywane są pliki cookies Google, które pozwalają na rozpoznawanie odwiedzających gdy znajdą się oni na stron internetowych będących częścią sieci reklamowej Google. Strony te mogą następnie wyświetlać reklamy dla odwiedzających, które odnoszą się do treści uprzednio przeglądanych przez odwiedzających na stronach internetowych, wykorzystujących funkcję remarketingu Google. RPG zleca wyświetlanie Google reklam display oraz elastycznych reklamy display.

Jeżeli Użytkownik chciałby wyłączyć funkcję remarketingu Google jest to możliwe poprzez ustawienie swoich preferencji preferencje na stronie https://adssettings.google.com. Inną możliwością jest wyłączenie używanie plików cookie do reklamy opartej na zainteresowaniach za pośrednictwem Advertising Network Initiative, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie http://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Funkcja: Śledzenie konwersji Google Ads

RPG wykorzystuje także tzw. śledzenie konwersji dostępne w ramach Google Ads. Oznacza to, że po kliknięciu reklamy wyświetlanej przez Google generowany jest plik cookie śledzący konwersję. Plik taki jest ważny przez 30 dni i nie służy do identyfikacji osoby Użytkownika. Jeżeli w okresie tych 30 dni Użytkownik wejdzie na odpowiednie strony naszego Serwisu, Google oraz nasz Serwis są informowane, że Użytkownik został przekierowany na tę stronę po kliknięciu reklamy. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie służącego do konwersji umożliwiają kompilowanie statystyk konwersji i rejestrowania całkowitej liczby Użytkowników, którzy kliknęli daną reklamę i zostali przekierowani do witryny z tagiem śledzenia konwersji.

Jeżeli Użytkownik nie chce uczestniczyć w śledzeniu konwersji, może zdezaktywować plik cookie do śledzenia konwersji Google w swojej przeglądarce internetowej.  

Więcej informacji na temat Google Ads można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://www.google.plpolicies/privacy/.

Jak mogę zarządzać cookies?

Nie korzystamy z cookies analitycznych ani cookies reklamowych, chyba że je włączysz (zaakceptujesz). Możesz zarządzać dostępem do cookies analitycznych oraz cookies reklamowych w panelu wyświetlającym się zaraz po wejściu na stronę Serwisu.

Panel umożliwia łączną akceptację cookies analitycznych oraz cookies reklamowych, ich odrzucenie, a także zastosowanie ustawień szczegółowych poprzez wybranie preferencji dotyczących stosowanych cookies.

Zawsze możesz zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookies w dowolnym momencie, uruchamiając ponownie panel do zarządzania plikami cookies.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

Ustawienia plików cookies mogą być także regulowane poprzez ustawienia Twojej przeglądarki. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookies. Możesz jednak w każdym czasie dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki internetowej i wyłączyć stosowanie plików cookies.

Informujemy, iż w każdej przeglądarce metodologia wyłączania plików cookies jest inna. Możesz uzyskać wyczerpujące informacje na temat blokowania plików cookies za pomocą sekcji pomocy przeglądarki, której używasz np.

 Mozilla Firefox

 Internet Explorer

 Google Chrome

 Opera

 Safari

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wykorzystywanych przez nas plików cookies, innych podobnych technologii lub niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: iod@redproperty.com

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o swoich danych osobowych, które przetwarzamy, możesz znaleźć więcej informacji w pozostałych sekcjach Polityki prywatności.

XII. Zmiany Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana, aby odzwierciedlała ona wszelkie zmiany w sposobie przetwarzania danych osobowych lub wykorzystania plików cookies.

Administrator może w przyszłości wprowadzić zmiany do niniejszej Polityka prywatności np. z powodu:

a) wprowadzenia zmian do obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług, które są świadczone drogą elektroniczną lub regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych;

b) rozwoju usług elektronicznych spowodowanego postępem technologii sieciowej w tym stosowania i rozwijania nowych rozwiązań np. w zakresie funkcjonalności;

Informacje o wprowadzonych zmianach zostaną umieszczone w Serwisie lub przesłane drogą mailową Użytkownikom posiadającym Konto.