zaktualizowano 02.09.2020

Polityka Prywatności 

Polityka prywatności w serwisie internetowym REDNET property („Polityka prywatności”)

I. Cel Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies w Serwisie

Celem Polityki prywatności jest określenie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu.

Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane o lokalizacji, dane kontaktowe, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszej Polityce prywatności, posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie.

II. Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest REDNET PROPERTY GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-247) przy ul. Marcina Flisa 4, zarejestrowana pod numerem KRS 0000043992, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6321799435, REGON 276944454, kapitał zakładowy: 39.000,00 zł; („Administrator” lub „RPG”).

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych.
Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres wskazany powyżej lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod@redproperty.com

Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.


III. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania

RPG przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących sytuacjach i celach:

1) Bieżąca obsługa Użytkowników.

Przetwarzanie danych osobowych jest wymagane w celu bieżącej obsługi Użytkowników Serwisu, w tym w szczególności udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące oferty RPG. Sytuacja taka występuje, w szczególności: gdy Użytkownik wysyła wiadomość e-mail lub kontaktuje się telefonicznie z RPG, w tym w związku z reklamacjami dotyczącymi funkcjonowania strony www.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla komunikacji z RPG.
Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub realizacji prośby objętej wiadomością. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6 ust. 1 lit. f RODO] polegający na obsłudze klientów lub potencjalnych klientów.

W tym przypadku dane osobowe przetwarzane są także dla realizacji celów wtórnych Administratora w postaci:

 dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora - [art. 6 ust. 1 lit. f RODO];

 w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów - [art. 6 ust. 1 lit. f RODO].

2) Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu.

Administrator przetwarza także dane Użytkowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu.

W tym przypadku Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników: dane odkładające się w logach systemowych w postaci: IP komputera, odczytany adres URL.

Podanie danych jest niezbędne dla korzystania z Serwisu.

Przetwarzanie danych przez Administratora w tym przypadku następuje w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6 ust. 1 lit. f RODO] w postaci zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu.

3) Korzystanie z Serwisu.

W celu zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu, w szczególności w zakresie udostępniania Użytkownikowi możliwości przeglądania, odtwarzania i odczytywania przez Użytkownika informacji i materiałów udostępnionych w ramach Serwisu, jak i rozwoju funkcjonalności Serwisu, Administrator przetwarzania dane odkładające się w logach systemowych w postaci: IP komputera, odczytany adres URL.

Przetwarzanie danych przez Administratora jest w tym przypadku niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest Użytkownik [art. 6 ust. 1 lit. b RODO].

4) Obsługa spraw związanych z realizacją praw osób, których dane dotyczą.

Administrator przetwarza także dane osobowe w związku z obsługą spraw związanych z realizacją praw osób, których dane dotyczą, które to prawa określają przepisy RODO. W takim przypadku Administrator przetwarza:

a) dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby zgłaszającej wniosek, np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres,

b) identyfikator sprawy w wewnętrznym systemie Administratora oraz dane opisujące przedmiot wniosku lub skargi,

c) dane opisujące sposób realizacji sprawy, w tym korespondencja z osobą, której te dane dotyczą.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zrealizowania praw.

Dane przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności art. 12-22 RODO [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO].

W tym przypadku dane osobowe przetwarzane są także dla realizacji celu wtórnego Administratora tj. w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów - [art. 6 ust. 1 lit. f RODO].

IV. Okres przechowywania danych osobowych.

RPG nie przechowuje danych osobowych Użytkownika dłużej niż to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone. Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania, w szczególności:

1) W przypadku przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na pytania

Użytkowników zgłoszone za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub innych środków komunikacji dane będą przetwarzanie przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie, a następnie:

a. w przypadku zawarcia umowy lub umów z RPG – przez okres wskazany w klauzuli informacyjnej towarzyszącej tej umowie/umowom;

b. w przypadku braku ponownego kontaktu dane zostaną usunięte – w zależności od przedmiotu kontaktu – po 2 lata od ostatniego kontaktu lub po upływie terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń (zasadniczo po upływie 2 lat na koniec roku kalendarzowego).

2) W przypadku przetwarzania danych zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu oraz zapobiegania oszustwom, dane będą przetwarzane 2 lata od chwili ich zebrania.

3) W przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną - dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4) W przypadku przetwarzania danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane będą przetwarzane maksymalnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5) Dane osobowe, przetwarzane w celu wykazania i realizacji ciążących na RPG obowiązków, w szczególności wynikających z przepisów RODO, będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków i wykazania, iż ciążące na RPG obowiązki zostały zrealizowane.

V. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe.

W granicach określonych przepisami prawa RPG może przekazywać dane osobowe

Użytkowników także następującym podmiotom:

a) organom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych Użytkownika na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

b) podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym Administratorowi systemy teleinformatyczne;

c) podmiotom świadczącym usługi dostawy i utrzymania oprogramowania, służącego do obsługi Serwisu;

d) podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie;

e) podmiotom realizującym na rzecz Administratora obsługę z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa systemów IT;

f) podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi księgowe, firmom doradczym, podmiotom świadczącym usługi w ramach likwidacji szkód, z którymi współpracuje Administrator;

g) pracownikom oraz współpracownikom Administratora oraz pracownikom oraz współpracownikom ww. podmiotów.

VI. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu

Informujemy, iż jeżeli nie wskazano inaczej w niniejszej Polityce prywatności lub w klauzuli informacyjnej dotyczącej danego przetwarzania, może dochodzić do zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych, w tym profilowania, jedynie w związku korzystaniem przez nas z plików cookies lub zbliżonych narzędzi podmiotów trzecich.

VII. Czy dane są przekazywane do krajów spoza EOG?

W związku z korzystaniem z Serwisu dochodzić może do przekazania danych osobowych

Użytkownika poza EOG w związku z wykorzystaniem w Serwisie narzędzi Google oraz Facebook w szczególności przekazanie takie następować może do Stanów Zjednoczonych.

RPG implementując w serwisie narzędzia lub korzystając z usług dostawców zawsze upewnia się, że ewentualne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub odbiorcy w takim państwie gwarantuje niezbędny odpowiedni poziom ochrony danych, w szczególności poprzez:

a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,

b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,

c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Kryteria takie spełnione są dla ww. narzędzi. Użytkownik ma możliwość uzyskania kopii tych danych.

VIII. Prawa Użytkownika.

Zgodnie z RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

1) prawo dostępu do przetwarzanych danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do uzyskania od Administratora informacji o przetwarzaniu danych osobowych – w tym o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, podstawie prawnej przetwarzania, planowanym okresie przetwarzania oraz o odbiorcach, którym dane są ujawniane – a także do uzyskania kopii danych osobowych, które są przez administratora danych przetwarzane,

2) prawo do sprostowania danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócenia się do Administratora z wnioskiem o sprostowanie nieprawidłowych lub uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, które tej osoby dotyczą,

3) prawo do usunięcia danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od Administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane lub gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę będącą jedyną podstawą prawną przetwarzania (nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody),

4) prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócenia się do Administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania, w przypadku, gdy:

 istnieje prawdopodobieństwo nieprawidłowości danych osobowych (do czasu sprawdzenia przez Administratora danych ich prawidłowości),

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

 ustał cel przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania,

5) prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą – i której dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody osoby lub zawartej umowy – ma prawo żądać od Administratora udostępnienia (w powszechnie używanym formacie pozwalającym na odczyt) danych przez siebie dostarczonych lub przesłania ich do innego administratora (jeżeli istnieją w tym zakresie techniczne możliwości),

6) prawo do cofnięcia zgody – jeżeli przetwarzanie realizowane jest w oparciu o zgodę, zgoda może być w każdym czasie cofnięta przez osobę, której dane dotyczą (nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody),

7) prawo do sprzeciwu – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych, które odbywa się w oparciu o usprawiedliwiony cel administratora danych (sprzeciw powinien zawierać uzasadnienie), chyba że Administrator danych wykaże istnienie nadrzędnych podstaw do przetwarzania, w przypadku jednak, gdy sprzeciw dotyczy przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania brak jest konieczności uzasadniania sprzeciwu, Administrator musi zastosować się do sprzeciwu.

IX. Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw.

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:

1) w formie pisemnej na adres Administratora: Marcina Flisa 4, 02-247 Warszawa, z dopiskiem „Dane Osobowe”; lub

2) w formie e-mail na adres Inspektora Ochrony Danych: iod@redproperty.com

X. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XI. Zmiany Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana, aby odzwierciedlała ona wszelkie zmiany w sposobie przetwarzania danych osobowych lub wykorzystania plików cookies.

Administrator może w przyszłości wprowadzić zmiany do niniejszej Polityka prywatności np. z powodu:

a) wprowadzenia zmian do obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług, które są świadczone drogą elektroniczną lub regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych;

b) rozwoju usług elektronicznych spowodowanego postępem technologii sieciowej w tym stosowania i rozwijania nowych rozwiązań np. w zakresie funkcjonalności;

Informacje o wprowadzonych zmianach zostaną umieszczone w Serwisie lub przesłane drogą mailową Użytkownikom posiadającym Konto.